Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

O projekcie

„Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego” to projekt partnerski realizowany przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki – Lidera oraz Powiat Tomaszowski – Partnera.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 723 817,54 PLN. Celem głównym projektu jest rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki regionu tomaszowskiego poprzez stworzenie kompleksowego systemu promocji i informacji gospodarczej.

Do wzrostu liczby inwestycji zagranicznych, rozwoju eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu, promowania rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej regionu przyczynią się następujące działania:

  • wypracowanie spójnej polityki inwestycyjnej, kompleksowej promocji gospodarczej w oparciu o przeprowadzoną Diagnozę atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału eksportowego Powiatu Tomaszowskiego wraz z rekomendacjami;
  • utworzenie systemu informacji gospodarczej (Lokalne Punkty Informacji Gospodarczej), utworzenie strony WWW zawierającej m.in.: przewodnik dla inwestora i eksportera, opis terenów inwestycyjnych oraz formatki eksportowe, przygotowanie spójnych wizerunkowo materiałów promocyjnych (katalogi i ulotki inwestycyjne oraz eksportowe);
  • podniesienie kompetencji kadr MŚP reprezentujących specjalizacje regionalne do udziału w wydarzeniach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych (szkolenia), nawiązywanie kontaktów na targach o randze międzynarodowej tj. Polagra Food i Budma w Poznaniu oraz innych, które wynikną z przeprowadzonej diagnozy (w tym zagraniczne);
  • przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu.

 

Projekt przyczyni się także do budowania powiązań gospodarczych poprzez tworzenie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej (targi międzynarodowe) i rozwój współpracy międzynarodowej na poziomie samorządów o podobnej charakterystyce gospodarczej (wizyty studyjne).

Powstanie także przestrzeń do spotkań dla przedstawicieli przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji regionalnych (Forum Gospodarcze poświęcone działaniom proeksportowym oraz Rada Gospodarcza).

Grupą docelową działań ujętych w projekcie są podmioty gospodarcze z sektora MŚP, przede wszystkim działające w ramach specjalizacji regionalnych, prowadzące działalność gospodarczą na terenie powiatu tomaszowskiego. Interesariuszami projektu są przedstawiciele samorządów zlokalizowanych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Termin zakończenia projektu zaplanowany jest na wrzesień 2018 r.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE