Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Przewodnik Inwestora

WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Ustawa:

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm – dalej zwana Poś.).

I. Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia

za wyjątkiem przypadków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010r., Nr 130, poz. 881), między innymi:

 1. instalacje energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do:
  1. 5 MW - opalane węglem kamiennym;
  2. 10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;
  3. 15 MW - opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW,
 2. instalacje inne niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:
  1. wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub
  2. wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny,
 3. instalacje do produkcji szkła - o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę,
 4. instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla - o mocy przerobowej     mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę,
 5. instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę,
 6. instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze,
 7. instalacje do chowu lub hodowli zwierząt - z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm. – dalej zwanej ustawa ooś),
 8. instalacje do powlekania - do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów      emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu      roku,
 9. zbiorniki materiałów sypkich - o pojemności mniejszej niż 50 m3,
 10. instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw - o zdolności produkcyjnej mniejszej        niż 50 Mg na rok,
 11. instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych,
 12. instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub        leśnych,
 13. młyny spożywcze,
 14. instalacje stosowane w gastronomii,
 15. instalacje do produkcji węgla drzewnego,
 16. instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych,
 17. instalacje do oczyszczania ścieków,
 18. instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza,
 19. zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej,
 20. dygestoria,
 21. garaże.

Organ właściwy do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza to starosta

(art. 378 Poś), za wyjątkiem:

 1. spraw przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, gdzie właściwym jest regionalny     dyrektor ochrony środowiska;
 2. spraw:
  1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś;
  2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt (1;
  3. pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,

gdzie właściwym jest marszałek województwa

Wniosek o udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinien zawierać

(art. 184 ust. 2, art. 221 Poś ):

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku wniosku prowadzących oznaczone części instalacji;
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. informację o tytule prawnym do instalacji;
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz     charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami     wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia     wymagań ochrony środowiska;
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;  wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza powinna być wyrażona w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy; 
 12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment        zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 13. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach       odbiegających od normalnych;
 14. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
 15. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów        było wymagane;
 16. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia       dla instalacji;
 17. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;
 18. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji; wskazanie usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów;
 19. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 20. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 21. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podmiotu        podejmującego realizację nowej instalacji;
 22. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 23. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów        do powietrza w ciągu roku;
 24. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
 25. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1056 ze zm.);
 26. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
 27. aktualny stan jakości powietrza;
 28. określenie warunków meteorologicznych;
 29. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych        metodyk modelowania wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku     powstających odpadów;
 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie     zastosowane w skali przemysłowej;
 7. postęp naukowo-techniczny.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Odmowa udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (art. 186 Poś):

Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli:

 1. oddziaływanie instalacji lub urządzenia będzie powodować pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;
 2. stosowana technologia w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach nie spełnia wymagań, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
  1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
  2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
  3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów     i paliw;
  4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość      odzysku powstających odpadów;
  5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
  6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie     zastosowane w skali przemysłowej;
  7. postęp naukowo-techniczny.
 3. eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów        emisyjnych;
 4. eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska;
 5. wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań programów ochrony środowiska, programów ochrony powietrza i programów ochrony środowiska przed hałasem;
 6. wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna;
 7. eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby       naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu;
 8. regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji.

Opłaty za udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.)):

 1. Opłata skarbowa za udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  wynosi 2.011,00 zł i jest uiszczana na konto Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (cz. III poz. 40 załącznika do cyt. ustawy)
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (cz. IV załącznika do cyt. ustawy)

Zgłoszenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (art. 152 ust. 1 Poś):

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Instalacje wymagające zgłoszenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 880).

Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza to starosta

(art. 378 Poś), za wyjątkiem:

 1. spraw przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, gdzie właściwym jest      regionalny dyrektor ochrony środowiska;
 2. spraw:
  • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś;
  • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt (1;
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
  • gdzie właściwym jest marszałek województwa;
 3. zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne  niebędące     przedsiębiorcami, gdzie właściwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Zgłoszenie w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza powinno zawierać (art. 152 ust. 2 Poś):

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość     świadczonych usług;
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5. wielkość i rodzaj emisji;
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi     przepisami.

Termin dokonania zgłoszenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (art. 152 ust. 3 Poś):

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Organ wnosi sprzeciw, jeżeli (art. 152 ust. 4a Poś):

 1. eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów     emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
 2. instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, tj:
  1. nie wykonano wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach      administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko;
  2. nie zastosowano odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw      lub decyzji.

Opłaty za zgłoszenie w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

(ustawa   z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.)):

 1. Opłata skarbowa za zgłoszenie w zakresie wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  wynosi 120,00 zł i jest uiszczana na konto Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (cz. I poz. 13 załącznika do cyt. ustawy),
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (cz. IV załącznika do cyt. ustawy)

Dodatkowe informacje:

Sprawy z zakresu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza prowadzi: Lidia Kabat
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. 207
Kontakt: (044) 724 27 50 wew. 207
email: lkabat@powiat-tomaszowski.pl

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na spotkanie: "Chiny lokalne. Mechanizmy. Szanse, Wyzwania"

opis foto
Firma Hatrans Logistic i Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w prezentacji raportu "Chiny lokalne. Mechanizmy. Szanse, Wyzwania", która odbędzie się 12 czerwca o godzinie 17.00 w Pałacu Biedermanna przy ulicy Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi.

Zgłoś swoją firmę na Targi Nowych Technologii w Arenie

opis foto
Zapraszamy do udziału w II edycji Targów Nowych Technologii. Jesteś z branży: budowlanej, odnawialnych źródeł energii, ekologii czy elektro-mobilności? Prowadzisz swoją firmę w województwie łódzkim? Reprezentujesz micro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo? Oferta Twojej firmy oparta jest na szeroko rozumianych nowoczesnych technologiach? Zapraszamy!

Spotkanie dla przedsiębiorców

opis foto

Planujesz nową inwestycję? Możesz nie płacić podatku dochodowego! Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne.

Rekrutacja dla tomaszowskich przedsiębiorstw z branży odzieżowej na Targi THE ONE MILANO 2023 we Włoszech

opis foto

Prezydent Marcin Witko zaprasza przedsiębiorców MŚP z terenu Tomaszowa Mazowieckiego do zgłaszania uczestnictwa w Międzynarodowych targach odzieży wierzchniej i Haute-à-porter THE ONE MILANO 2023. Przed nami kolejne działanie w ramach projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. Tym razem zapraszamy Państwa do uczestnictwa w targach zagranicznych.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE