Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Geologia i kopaliny

Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

 

1) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

 

2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

 

3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posada wiania obiektów budowlanych,     z wyłączeniem ponad wojewódzkich inwestycji liniowych;

 

4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

 

5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;

 

warunków hydrogeologicznych w związku  z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

Sprawy związane z geologia i kopalinami prowadzi: Anna Rogulska- Zaraś

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 205

  1. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

        tel. (044) 724-21 27, wew. 205

       godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30- 15.30, wtorek: 7.30- 17.00

 

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE