Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Przewodnik Inwestora

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Nazwa Usługi:

Podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą Prawo geologiczne i górnicze jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu wykorzystywania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach.

Podjęcie działalności polegającej na wydobywaniu kopalin ze złóż wymaga uzyskania koncesji, która udzielana jest w formie decyzji administracyjnej. Decyzje koncesyjne na wydobywanie kopalin z obszarów lądowych udzielane są przez starostę, o ile spełnione są jednocześnie następujące wymagania:

 1. złoże kopaliny nie jest objęte własnością górniczą (postępowanie nie dotyczy zatem kamieni szlachetnych, grupy surowców energetycznych, chemicznych i metalicznych wymienionych w art. 10 ust. 1 Pgg oraz wód leczniczych, termalnych i solanek),
 2. obszar udokumentowanego złoża nie przekroczy 2 ha,
 3. wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie będzie większe niż 20 000 m3,
 4. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową, bez użycia środków strzałowych (nie będzie naruszeniem tego warunku użycie metod mechanicznych lub coraz powszechniejszych materiałów pęczniejących w celu odspajania bloków z utworów litych

Właściwość miejscową organu administracji geologicznej określa się na zasadach wynikających z art. 21 § 1 pkt 1 KPA, a więc podług położenia nieruchomości W przypadku, gdy granice udokumentowanego złoża obejmują dwa lub więcej powiatów, właściwym do udzielenia koncesji będzie starosta, na terenie którego zlokalizowana jest jego większa część.

Podstawa prawna:

 • art. 22 ust.2, art. 23, art.24, art. 26 ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz.1131, z późn. zm.)
 • 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017r., poz. 1257).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

Wniosek o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określający:

 1. stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków; wymagania te nie dotyczą poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów;
 2. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 3. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
 4. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
 5. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;
 6. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
 7. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 8. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
 9. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;
 10. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 11. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.
 12. przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art.108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art.129 ust. 1.

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:

 1. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;
 2. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne;
 3. dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
 4. dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;
 5. projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko.

Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia, 3. dowód wpłaty opłaty skarbowej (za zatwierdzenie projektu robót geologicznych).

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 205
ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
tel. (044) 724-21 27, wew. 205
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30- 15.30, wtorek: 7.30- 17.00

Czas załatwienia sprawy:

ustawa nie przewiduje terminu załatwienia sprawy, jednakże w większości przypadków wnioski są załatwiane w terminie przewidzianym w kpa tj. 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane nie dłużej niż 60 dni.

Stan prawny:

stan załatwienia sprawy można sprawdzić wysyłając na adres: srodowisko@powiat-tomaszowski.pl zapytanie w temacie którego treść będzie zawierać: imię, nazwisko osoby składającej wniosek , datę złożenia wniosku oraz krótką informację charakteryzującą przedmiotową sprawę. Odpowiedź zostanie odesłana bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia sprawy:

wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19 za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji.

Opłata Skarbowa:

616 zł – opłata skarbowa za koncesję ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. ( Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późn. zm.)

Ww. opłatę, z adnotacją: „opłata skarbowa za koncesję”, można wpłacić:

 • na konto Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Maz.
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Tomaszowie Maz.
 • w kasie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na spotkanie: "Chiny lokalne. Mechanizmy. Szanse, Wyzwania"

opis foto
Firma Hatrans Logistic i Ośrodek Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w prezentacji raportu "Chiny lokalne. Mechanizmy. Szanse, Wyzwania", która odbędzie się 12 czerwca o godzinie 17.00 w Pałacu Biedermanna przy ulicy Franciszkańskiej 1/5 w Łodzi.

Zgłoś swoją firmę na Targi Nowych Technologii w Arenie

opis foto
Zapraszamy do udziału w II edycji Targów Nowych Technologii. Jesteś z branży: budowlanej, odnawialnych źródeł energii, ekologii czy elektro-mobilności? Prowadzisz swoją firmę w województwie łódzkim? Reprezentujesz micro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo? Oferta Twojej firmy oparta jest na szeroko rozumianych nowoczesnych technologiach? Zapraszamy!

Spotkanie dla przedsiębiorców

opis foto

Planujesz nową inwestycję? Możesz nie płacić podatku dochodowego! Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza przedsiębiorców na spotkanie konsultacyjne.

Rekrutacja dla tomaszowskich przedsiębiorstw z branży odzieżowej na Targi THE ONE MILANO 2023 we Włoszech

opis foto

Prezydent Marcin Witko zaprasza przedsiębiorców MŚP z terenu Tomaszowa Mazowieckiego do zgłaszania uczestnictwa w Międzynarodowych targach odzieży wierzchniej i Haute-à-porter THE ONE MILANO 2023. Przed nami kolejne działanie w ramach projektu pn. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. Tym razem zapraszamy Państwa do uczestnictwa w targach zagranicznych.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE