Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Przewodnik Inwestora

Zezwolenia na transport odpadów odpadów

Transport odpadów wymaga uzyskania zezwolenia

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów zwolnieni są:

 1. wytwórca odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady,
 2. wytwórca odpadów, który prowadzi  transport odpadów, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na transport odpadów,
 3. osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, którzy transportują odpady do miejsca wykorzystania tych odpadów,

Organ właściwy do wydania zezwolenia (art. 28 ustawy o odpadach):

 1. regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
 2. starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na transport odpadów powinien zawierać (art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach):

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu,
 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,
 3. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
 4. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów,
 5. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów,

Odmowa udzielenia zezwolenia na transport odpadów (art. 29 ustawy o odpadach):

Organ odmawia wydania zezwolenia na transport odpadów jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:

 1. jest niezgodny z wymaganiami przepisów o odpadach;
 2. mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;
 3. jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
 4. jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Opłaty za udzielenie zezwolenia na transport odpadów (ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1827 z późn. zm ):

 1. Opłata skarbowa jest uiszczana na konto Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim tj. Bank  
  ING Bank Śląski Nr  90 1050 1461 1000 0023 6464 4324
  i wynosi  zgodnie z cz. III poz. 44 pkt 1  załącznika do cyt. Ustawy – 616 zł
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (cz. IV załącznika do cyt. ustawy).

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE