Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego

Przewodnik Inwestora

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów:

 1. masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 2. masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Organ właściwy do wydania pozwolenia na wytwarzanie to starosta

(art. 378 Poś), za wyjątkiem:

 1. spraw przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, gdzie właściwym jest regionalny     dyrektor ochrony środowiska;
 2. spraw:
  1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś;
  2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy ooś, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt (1;
  3. pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,

gdzie właściwym jest marszałek województwa

Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać

(art. 184 ust. 2 i 2b Poś):

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku wniosku prowadzących oznaczone części instalacji;
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 4. informację o tytule prawnym do instalacji;
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz     charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami     wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia     wymagań ochrony środowiska;
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;  wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza powinna być wyrażona w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;
 12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment        zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 13. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji; wskazanie usytuowania stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów;
 14. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 15. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 16. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podmiotu        podejmującego realizację nowej instalacji;
 17. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 18. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 19. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 20. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 21. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 22. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 23. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów. 

Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku     powstających odpadów;
 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie     zastosowane w skali przemysłowej;
 7. postęp naukowo-techniczny.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania      w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Odmowa udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów (art. 186 Poś):

Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania, jeżeli:

 1. oddziaływanie instalacji lub urządzenia będzie powodować pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi;
 2. stosowana technologia w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach nie spełnia wymagań, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
  1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
  2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
  3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów     i paliw;
  4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość      odzysku powstających odpadów;
  5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
  6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie     zastosowane w skali przemysłowej;
  7. postęp naukowo-techniczny.
 3. wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań programów ochrony środowiska, programów ochrony powietrza i programów ochrony środowiska przed hałasem;
 4. wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna;
 5. eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby       naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu;
 6. regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji;
 7. jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

 

Opłaty za udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

(ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.):

 1. Opłata skarbowa za udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów  wynosi 2.011,00 zł lub 506 zł (w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców) i jest uiszczana na konto Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (cz. III poz. 40 załącznika do cyt. ustawy)
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (cz. IV załącznika do cyt. ustawy)

Dodatkowe informacje:

Sprawy z zakresu gospodarki odpadami prowadzi: Anna Wieczorek
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. 207
Kontakt: (044) 724 27 50 wew. 207
email: a.wieczorek@powiat-tomaszowski.pl

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE